ဥပဒေကြမ်း အကြံပြု ပြင်ဆင်ချက်များ

အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း


အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ အစိုးရက လွှတ်တော်ကို ပေးပို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ တရားဝင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဥပဒေကြမ်းကို txt ဖိုင်အနေဖြင့် ရယူရန်

အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ။)

(၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ လ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ (က) ဤဥပဒေကို အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

(ခ) ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်သည့်နေ့ရက်မှ စတင်၍ အာဏာတည်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုငွေမှ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ သုံးစွဲသည့် အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။

၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေ ရမည်

(က) နိုင်ငံတော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဆိုသည်။

(ခ) အစိုးရ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ကို ဆိုသည်။

(ဂ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း များထုခွဲရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သော ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(င) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဆင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းကို ဆိုသည်။

(စ) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်း ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူရေးနှင့် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများထုခွဲရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့ အစည်းများ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။

(ဆ) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူး ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ တို့အရ ခွင့်ပြုငွေဖြင့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဌာန အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများပါဝင်သည်။

(ဇ) ခွင့်ပြုငွေ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေပါ သက်ဆိုင်ရာဇယားတို့တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် သုံးငွေအရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။

(ဈ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းက ခွင့်ပြုငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းများကို ဆိုသည်။

(ည) နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော သို့မဟုတ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆိုသည်။

(ဋ) ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သော သိုလှောင်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ ပရိဘောဂများ၊ ဌာနလက်ကျန်ပစ္စည်းနှင့် ပိုလျှံပစ္စည်းများကိုဆိုသည်။

(ဌ) ထုခွဲခြင်း ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုပြီး ပိုလျှံသော၊ အသုံးပြုနိုင်သော သို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သော သို့မဟုတ် ခေတ်မမီတော့သော ဌာနလက်ဝယ်ရှိ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားပုံစံသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ကိုဆိုသည်။

(ဋ) ကန်ထရိုက်တာ ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။

(ဎ) တင်ဒါကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးကဦးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီကို ဆိုသည်။

(ဏ) တင်ဒါတင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် တင်သွင်းလျှောက်ထားသည့် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ်ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ အစည်းကို ဆိုသည်။

(တ) တင်ဒါ ဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ရေး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း တို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်မှု သို့မဟုတ် တောင်းခံမှုကို တင်ဒါတင်သွင်းသူမှပြန်လည်တင်သွင်း အဆိုပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုခြင်းကို ဆိုသည်။

(ထ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူမည့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးနှင့် စံသတ်မှတ် ချက်များ၊ တင်ဒါ တင်သွင်းရန် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို ဖော်ပြသည့် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းမှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ဆိုသည်။ ။

(ဒ) ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာတောင်းခံခြင်း ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဈေးကွက်တွင် အသင့်ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်သည့် အရည်အသွေးမီ၍ တန်ဖိုးမျှသော ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရန် ကန်ထရိုက်တာထံမှ ၎င်းကတင်သွင်းမည့် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏တန်ဖိုးအဆိုပြုလွှာတောင်းခံခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဓ) ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါ ဆိုသည်မှာ မည်သည့်တင်ဒါတင်သွင်းသူမဆိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက တင်သွင်းနိုင်သည့် တင်ဒါနည်းလမ်းကို ဆိုသည်။

(န) ကန့်သတ်တင်ဒါ ဆိုသည်မှာ တင်ဒါတင်သွင်းသူ ၃ ဦး ထက်မနည်းစေဘဲအရေအတွက် ကန့်သတ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်စေသည့် တင်ဒါနည်းလမ်းကိုဆိုသည်။

(ပ) တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ တင်ဒါမဖိတ်ခေါ်ဘဲ တိုက်ရိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူသည့် နည်းလမ်းကို ဆိုသည်။

(ဖ) နှစ်ဆင့်တင်ဒါ ဆိုသည်မှာ တန်ဖိုးကြီးမားသည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော စီမံကိန်းများအတွက် ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာအဆိုပြုလွှာကို ဦးစွာတင်သွင်းစေ၍ နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီ သည့် တင်ဒါတင်သွင်းသူများကို စိစစ်ရွေးချယ်၍ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ ထပ်မံတင်သွင်းစေပြီး တင်ဒါအောင်မြင်သူ ရွေးချယ်သည့် နည်းလမ်းကို ဆိုသည်။

(ဗ) စာချုပ် ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်ကိုဆိုသည်။

(ဘ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုသည်မှာ ကြိုတင်အရည်အချင်းစိစစ်ခြင်းအပါအဝင် ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးကို ဆိုသည်။

(မ) ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းက ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားရှိသည့် တည်ဆောက်ရေး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရေးဆွဲပြင်ဆင် ထားသည့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက် အလက်များ ပါဝင်သည့် အစီအစဉ်ကို ဆိုသည်။ ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်တွင် ဈေးကွက်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အုပ်စုခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် အမည်များ၊ တင်ဒါခေါ်ယူသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း အဆင့်များနှင့် အဆင့်အလိုက် ပြီးစီးမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။

(ယ) အဆိုပြုလွှာ တောင်းခံခြင်း ဆိုသည်မှာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းနှင့် အသင့်လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်နိုင်သော စီမံကိန်းများအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းခြင်းဆိုင် ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကန်ထရိုက်တာ ထံမှ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းရန် ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းက တောင်းခံ ခြင်းကို ဆိုသည်။

(ရ) တင်ဒါအာမခံ ဆိုသည်မှာ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၎င်းကတာဝန်ယူရမည့် သတ်မှတ်ချက်များအား တင်ဒါစာရွက် စာတမ်းပါ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း အာမခံရန်အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသော ဘဏ်အာမခံကိုဆိုသည်။

(လ) လုပ်ငန်းအာမခံ ဆိုသည်မှာ ကန်ထရိုက်တာက ၎င်းတာဝန်ယူရမည့် လုပ်ငန်းပြီးစီးသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အာမခံရန်အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသော ဘဏ်အာမခံကိုဆိုသည်။

(၀) ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်စေ၊ အသင့်အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဝဲလ်နှင့် ပစ္စည်းများဖြစ်စေ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းများသည် အစိုင်အခဲ၊ အရည် (သို့) အငွေ့ပုံစံများဖြစ်စေ ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှု များဖြစ်စေ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများတန်ဖိုးသည် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးထက်မကျော်လွန်သော ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်စေ ဆိုသည်။

(သ) ဝန်ဆောင်မှုများ ဆိုသည်မှာ တိုင်းတာနိုင်သော ရုပ်ဝတ္ထု၊ ထုတ်ကုန်များရရှိစေရန်အထောက်အပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆိုသည်။ ယင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင် ရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးမြောက်စေရန် ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ပါဝင်သည်။

(ဟ) အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးစွမ်းနိုင်မှု စသည့် သဘောသဘာဝရှိသောလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။

(ဠ) တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊အဆောက်အအုံမွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံပုံစံ သို့မဟုတ် စီမံကိန်း မြေနေရာပြင်ဆင်ခြင်း၊ မြေတူးဖော်ခြင်း၊ တိုင်ထောင်ခြင်း၊ ပစ္စည်း ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့် အပြီးသတ် တည်ဆောက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှု၏ တန်ဖိုးသည် တည်ဆောက်မှု၏ တန်ဖိုးထက် မပိုသော လွန်တူးခြင်း၊ မြေပုံဆွဲခြင်း၊ ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ မြေသားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အလားတူ ဝန်ဆောင်မှုများ စသည့် တည်ဆောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်စေ ဆိုသည်။

(အ) ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လေလံခေါ်ယူရန်မလိုဘဲ “နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း ဆိုင်ရာကော်မတီ” အနေဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့်သူ သို့မဟုတ် ငှား ရမ်းမည့်သူများထံသို့ ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းတင်ပြပေးရန် တောင်းခံသည့် နည်းလမ်းကို ဆိုသည်။

(ကက)နိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိဖြစ်သူ ဆိုသည်မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေးကော်မရှင်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နိုင်ငံရေးရာထူး လက်ရှိဖြစ်သူဟု အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ကြေညာခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။

(ခခ) ခုံအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် တိုင်တန်း မှုအရပ်ရပ်ကို ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသောခုံအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဂဂ) အသင့်လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သောစီမံကိန်းများ ဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်းများ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းကြီးများ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူခြင်းများ ပါဝင်သော စီမံကိန်းကိုဆိုသည်။

(ဃဃ)အရေးပေါ်အခြေအနေ ဆိုသည်မှာ ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့်ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်တင်ဒါခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်လုံလောက်မှုမရှိဘဲ ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သော ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခြေအနေကို ဆိုသည်။

(ငင) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ ဆိုသည်မှာ သဘာဝအလျောက်ကြုံတွေ့နိုင်သည့်ရေဘေး၊ လေဘေး၊ မီးဘေး၊ မြေငလျှင်ဘေး စသည်များအပြင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း စသည်တို့နှင့် စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက် ဖက်က လိုအပ်သော သတိဝီရိယနှင့် ဆောင်ရွက်စေကာမူ မလွန်ဆန် မကျော်လွှား နိုင်သည့် အလားတူဖြစ်ရပ်များကို ဆိုသည်။


အခန်း (၂)

ရည်ရွယ်ချက်

၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်နှင့် စီးပွားရေးအရ တွက်ချေကိုက်မှုရှိပြီး ထိရောက်အကျိုးရှိသော ဝယ်ယူမှုဖြစ်စေရန်၊

(ခ) အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ စံချိန်မီဖြစ်စေရန်၊

(ဂ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အရည်အချင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော တင်ဒါတင်သွင်းသူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

(ဃ) အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ မျှတမှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊

(င) အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊

(စ) ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရန်။


အခန်း (၃)

ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအရ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

၆။ ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအတွက် တစ်ပြေးညီ စံသတ်မှတ်ထားသောအစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကို ရေးဆွဲပြုစု ရမည်။

(ခ) ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး သုံးစွဲမှုတွင် ထိရောက်အကျိုးရှိစေရေး အတွက် အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုစည်းနိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက် အခြေခံအဆောက်အအုံ ထူထောင်ခြင်း၊ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) တင်ဒါနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်ကြားလာမှုများအပေါ် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော ခုံအဖွဲ့က ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ကာလလတ်နှင့်ကာလရှည်မူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အကြံဉာဏ်များပေးရန် လေ့လာ သုံးသပ်မှုများ၊ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချနိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(စ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြရမည်။

(ဆ) ဤဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအားအကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ နည်းပညာအကူအညီများပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။


အခန်း(၄)

ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(ခ) တင်ဒါကော်မတီ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းကော်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ဂ) ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရမည်။

(ဃ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဝယ်ယူသည့်ပမာဏနှင့် လျော်ညီစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(င) ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းနှင့် အချိန်ကာလအတိုင်း ပြုစုပြီးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

(စ) ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်များချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် စာချုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) တင်ဒါခေါ်ယူစဉ်က ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူပြီး ပစ္စည်းအရည်အသွေးတို့ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် တာဝန်ယူ၍ စီမံကြီးကြပ်ရမည်။

၈။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသည် တင်ဒါကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရ မည်

(က) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးက ဦးဆောင်၍အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စရပ်အပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်သည့် ဌာနကအဖွဲ့ဝင်များကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၉။ တင်ဒါကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ကို အတည်ပြုခြင်း၊

(ခ) ဝန်ကြီးဌာနက စံသတ်မှတ်ထားသော တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ ပြုစုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုခြင်း၊

(ဂ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည့် ကော်မတီ များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခြင်း၊

(ဃ) တင်ဒါအောင်မြင်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးအား အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။


အခန်း(၅)

ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁၀။ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးသည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုငွေ နှင့် ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရမည်။

၁၁။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်သည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည့်အပြင် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် တင်ဒါကော်မတီက အတည်ပြုထားသော ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်အရသာ ဆောင် ရွက်ရမည်။

၁၂။ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ပေါ် မူတည်၍ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ အစီအစဉ် များ၊ တွက်ချက်မှုပုံစံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စမ်းသပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ၊ ထုတ်ပိုးမှု၊ အမှတ်အသား သို့မဟုတ် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်မှု သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ၊ သင်္ကေတအမှတ်အသားများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများကို ဖော်ပြရမည်။

၁၃။ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ပေါ် မူတည်၍ ဖော်ပြချက်များတွင် စံသတ်မှတ်ချက်များကို တိကျပြည့်စုံစွာ မဖော်ပြနိုင်လျှင် “ယင်းနှင့် တူညီသော” ဟူသည့် စကားရပ်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်းမှအပ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ သို့မဟုတ် အမျိုးအစား၊ တိကျသော မူလဇာစ်မြစ် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူကို ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်း မပြုလုပ်ရ။

၁၄။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ယင်း၏တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ ပြုစုရာတွင် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် စံသတ်မှတ်ထားသော တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။

၁၅။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါနှင့် ကန့်သတ်တင်ဒါ တင်သွင်းသည့် တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား တင်ဒါအာမခံကြေးကို ပေးသွင်းစေရမည်။ တင်ဒါ အာမခံကြေးပမာဏကို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေနှင့် တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်။ )

၁၆။ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်၏ အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော အကဲဖြတ်မှု စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရမည်

(က) ဈေးနှုန်း၊

(ခ) ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းရန်အချိန်၊ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးရန် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများပြီးစီးရန်အချိန်၊ ငွေပေးချေမှုနှင့် အာမခံပေးသွင်းမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊

(ဂ) ကန်ထရိုက်တာနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ၊ အတတ်ပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်။

(ဃ) တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်၊

၁၇။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်

(က) ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများ၊ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပြည်တွင်းမှ တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား ဦးစားပေး ရွေးချယ်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်း၊

(ခ) ပြည်တွင်းအသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် ကန့်သတ်တင်ဒါဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ချက်များကို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သီးခြား သတ်မှတ်ခြင်း။

၁၈။ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များနှင့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက်များကို ပြည်တွင်းယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါများအတွက် မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့် လည်းကောင်း ရေးသားဖော်ပြရမည်။

၁၉။ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် စာရွက်စာတမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် အခြား သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို အကိုးအကားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အနည်းဆုံး (၇) နှစ် မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

၂၀။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ပါ ဝယ်ယူရေးကြော်ငြာများ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။ ထုတ်ပြန်သည့် ဝယ်ယူရေး ကြော်ငြာတွင် တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ဒါပြင်ဆင်ရန်နှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် အချိန်လုံလောက်စွာ ခွင့်ပြုပေးရမည်။

၂၁။ တင်ဒါတင်သွင်းသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရမည်

(က) စာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် အခြား ပစ္စည်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် လုံလောက်သည့်ဝန်ထမ်းအင်အား ရှိရမည်၊

(ခ) စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ဥပဒေကြောင်းအရ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီရမည်။

(ဂ) နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အခများ အပြေအကြေထမ်းဆောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(ဃ) ပြည်တွင်းတင်ဒါတင်သွင်းသူဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွက် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ရမည်။

(င) လူမွဲစာရင်းခံယူရခြင်း၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခံရခြင်းနှင့် တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခံရခြင်းတို့ မရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

(စ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။


အခန်း (၆)

ဝယ်ယူခြင်းတင်ဒါဖိတ်ခေါ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေများ

၂၂။ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းနှင့် တန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါ တင်ဒါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်

(က) ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါ၊

(ခ) ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တောင်းခံခြင်း၊

(ဂ) ကန့်သတ်တင်ဒါ၊

(ဃ) နှစ်ဆင့်တင်ဒါ၊

(င) တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်း၊

(စ) အဆိုပြုလွှာတောင်းခံခြင်း၊

(ဆ) အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း။

၂၃။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဤအခန်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ခြွင်းချက်များမှအပ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကန့်သတ်မှုမရှိသော တင်ဒါဖြင့် ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၄။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါအား အသုံးမပြုဘဲ အခြားသော တင်ဒါနည်းလမ်းတစ်ခုအား အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ယင်းနည်းလမ်းအား အသုံးပြုရ သည့် အကြောင်းရင်းအား ဖော်ပြ၍ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၂၅။ ရိုးရှင်းသော တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဈေးကွက်တွင် အသင့်ရရှိနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝယ်ယူရေးခန့်မှန်းတန်ဖိုးသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်အောက်လျော့နည်းနေလျှင် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများတောင်းခံခြင်းအား အသုံးပြုနိုင်သည်။

၂၆။ ကန့်သတ်တင်ဒါစနစ်အား အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုရမည်

(က) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော တင်ဒါများ ခေါ်ယူ၍ မရရှိနိုင်ခြင်းနှင့် တင်ဒါတင်သွင်းသူ အရေ အတွက်မှာ အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊

(ခ) အရေအတွက်များပြားသော တင်ဒါများအား စိစစ်အကဲဖြတ်ရာတွင် ကြာမြင့်မည့် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သည် ဝယ်ယူခြင်း၏ တန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အချိုးအစား မမျှတခြင်း။

၂၇။ နှစ်ဆင့်တင်ဒါစနစ်အား အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်

(က) အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ချိန်တွင် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စာချုပ်ဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များအား ကြိုတင်သတ်မှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊

(ခ) ဝယ်ယူမည့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးသော သဘောသဘာဝကြောင့် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသည် တင်ဒါ တင်သွင်းသူနှင့် ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စရပ်ပါ အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် တွက်ချက် ဖော်ပြရန်နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် လိုအပ် ခြင်း။

၂၈။ တင်ဒါတင်သွင်းသူတစ်ဦးတည်းထံမှ အဆိုပြုလွှာ သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တောင်းခံ၍ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုရမည်

(က) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မှာတင်ဒါတင်သွင်းသူ တစ်ဦးတည်းထံတွင်သာရှိခြင်း၊

(ခ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်သည် တင်ဒါတင်သွင်းသူတစ်ဦးတည်းထံတွင်သာရှိခြင်း၊

(ဂ) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းအား အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ခြင်း၊

(ဃ) ပေးသွင်းသူတစ်ဦးထံမှ အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသည် အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းကို နောက်ထပ် လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အသုံးပြုဆဲ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု ရှိရန် လိုအပ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ အခြားသော ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အစားထိုးရန် မသင့်လျော်သည့်အတွက်ဖြစ်စေ၊ နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုကို မူလ ပေးသွင်းသူထံမှသာ ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါက နောက်ထပ်ဝယ်ယူမည့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တန်ဖိုးသည်မူလဝယ်ယူခြင်း၏ တန်ဖိုး၏ ၅၀% ထက်မပိုခြင်း၊

(င) စာချုပ်၏ ကနဦးစည်းကမ်းချက်များကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်တင်ဒါ နည်းလမ်းများဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူသော်လည်း တင်ဒါတင်သွင်းသူမရှိခြင်း။

၂၉။ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများရယူခြင်း သို့မဟုတ် အသင့်လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သော စီမံကိန်းများအတွက် အဆိုပြုလွှာတောင်းခံခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရမည်။

၃၀။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၃၁။ အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရမည်။


အခန်း(၇)

ပြည်ပမှ ဝယ်ယူခြင်း

၃၂။ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပုဒ်မ ၂၂ ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၃၃။ ပြည်ပမှဝယ်ယူခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်

(က) အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နည်းဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် မရရှိနိုင်ခြင်း၊

(ခ) ပြည်တွင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ တင်ဒါတင်သွင်းသူအား သတ်မှတ်ထားမှုမရှိခြင်း၊


အခန်း(၈)

စာချုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃၄။ စာချုပ်သည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့ရက်တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်ရမည်။

၃၅။ တင်ဒါအောင်မြင်သူသည် လုပ်ငန်းအာမခံကို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပမာဏအတိုင်း စာချုပ်လက်မှတ်မရေးထိုးမီ ပေးသွင်းရမည်။

၃၆။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဝယ်ယူရေးစာချုပ် အကျိုးသက်ရောက်သည်မှ စတင်၍ စာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်မှု ပြီးဆုံးသည်အထိ စာချုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိသည့် အပြင် စာချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြုစု၍ စာချုပ်အကောင်အထည်ဖော် ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

၃၇။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် အကြံပေးတို့သည် စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝနှင့် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုတို့အပေါ် မူတည်၍ စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အောင်မြင်စေရန် လိုအပ်ပါက စာချုပ်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦး သီးခြား ခန့်ထားနိုင်သည်။

၃၈။ စာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားရုံးသို့လျှောက်ထားခြင်း နည်းလမ်းများ ဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။


အခန်း(၉)

ထုခွဲခြင်း

၃၉။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများအား ထုခွဲခြင်းအလို့ငှာ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများထုခွဲခြင်းကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

၄၀။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများထုခွဲခြင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ထုခွဲရန် အဆိုပြုတင်ပြလာသည့် ကိစ္စရပ်များအား စိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း၊

(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ထုခွဲခြင်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက်ဌာနအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးအား အကြံပေးခြင်း။

၄၁။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများကို ထုခွဲရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအနက် နည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်

(က) ရောင်းချခြင်း၊

(ခ) အခြားဌာနအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊

(ဂ) ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဃ) အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊

(င) အခြားပုံစံသို့ပြောင်းလဲခြင်း။

၄၂။ ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများအား ရောင်းချရာတွင် လေလံခေါ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လေလံခေါ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမပြုမီ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများထုခွဲခြင်းကော်မတီအနေဖြင့် ထုခွဲမည့် ပစ္စည်းများ၏ ကြမ်းခင်းဈေးကို တွက်ချက်ရ မည်။


အခန်း(၁၀)

နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်း

၄၃။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းသည် ဌာနလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများမှလွဲ၍ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများကို တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၄၄။ သီးခြားဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များ မရှိပါက အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများအား အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ရောင်းချ ခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(က) လေလံခေါ်ယူခြင်း၊

(ခ) ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းခြင်း၊

(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းနှင့်အညီ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄၅။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများအား လေလံခေါ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စံပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာကော်မတီအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ၏ ကြမ်းခင်းဈေးကို တွက်ချက်ရမည်။


အခန်း(၁၁)

တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း

၄၆။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသည် တင်ဒါတင်သွင်းသူများထံ ပေးရန်တာဝန်မရှိစေဘဲ တင်ဒါ အောင်မြင်သူအား ကြေညာခြင်းမပြုမီ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

၄၇။ တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်

(က) ဝယ်ယူရေးလိုအပ်ချက် မရှိတော့ခြင်း၊

(ခ) ဝယ်ယူခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊

(ဂ) ပြည့်စုံမှုမရှိသော သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှုမရှိသော တင်ဒါများအား လက်ခံရရှိခြင်း၊

(ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းသူများကြား ပူးပေါင်း၍ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားသောသက်သေခံအထောက်အထားတွေ့ရှိရခြင်း၊

(င) အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း။

၄၈။ ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းသည် တင်ဒါမဖွင့်ဖောက်မီ အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း စဉ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက တင်ဒါများ သို့မဟုတ် အဆိုပြုလွှာများကို ဖွင့်ဖောက်ခြင်း မပြုရ။ ယင်းတင်ဒါများကို တင်ဒါတင်သွင်းသူများထံ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။

၄၉။ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍ တင်ဒါ တင်သွင်းသူများထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။


အခန်း(၁၂)

နိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိဖြစ်သူများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများစောင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်ဝတ်များ

၅၀။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီစဉ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဦးစီးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်း စာချုပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိဖြစ်သူများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်

(က) တင်ဒါတင်သွင်းသူများမှ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားမျှတပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိစေရန် ဝယ်ယူရေးဝန်ထမ်းများအား သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

(ခ) ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အများပြည်သူ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်နေစဉ်တွင် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ ဖြစ်စေခြင်းနှင့် သိက္ခာမဲ့စွာ ပြုမူနေထိုင်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ အပါအဝင် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို လျှို့ဝှက်ထားရမည်။

(င) ယှဉ်ပြိုင်ရသည့် ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှောင်ရှားလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များကို သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ခွဲခြမ်း၍ ဝယ်ယူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊

(စ) ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ တင်ဒါဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တင်ဒါအားအကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်းနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းတို့အား ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ထက် ကျော်လွန်၍ကြန့်ကြာမှုမရှိစေရ။

၅၁။ ပုဒ်မ ၅၀ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့နှင့်အညီ အရေးယူရမည်။

အခန်း(၁၃)

ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၅၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဤဥပဒေအရ တိုင်ကြားမှုများအပေါ် ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး ဝန်ကြီးဌာန (၃) ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် တိုင်ကြားမှု ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရမည်။

၅၃။ ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်း ဆောင် ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စား ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ဖူးသူ သို့မဟုတ် တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သူများ မဖြစ်စေ ဘဲ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝယ်ယူရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်၍ အများလက်ခံ ယုံကြည်မှုရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

၅၄။ ခုံအဖွဲ့သည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်

(က) ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်သုံးသပ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) ဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်ကြားသူမှ တင်ပြသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို ပြုစုခြင်း၊

(ဂ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြားသော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅၅။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းမှ တင်ဒါများအားလုံးကို ငြင်းပယ် ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုးရ၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များမှအပ ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်လျှင် ဤဥပဒေအရ ခုံအဖွဲ့မှ စိစစ်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။

၅၆။ တိုင်ကြားမှုကို စိစစ်သုံးသပ်ပေးရန် ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်းသို့ စာဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။ ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းက ဆုံးဖြတ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အား မကျေနပ်ပါက တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ခုံအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။

၅၇။ ခုံအဖွဲ့သည် တိုင်ကြားမှုကိစ္စရပ်၏ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုအပေါ်မူတည်၍ တိုင်ကြားမှုဖြေရှင်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်မည့်အချိန်ကို သတ်မှတ်ရမည်။ ထိုအချိန်သည် တိုင်ကြားစာ လက်ခံ ရရှိပြီးနောက် တိုင်ကြားသူထံမှ ပြည့်စုံစွာ ကြားနာပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ရက်သတ္တ ၄ ပတ် ထက်မပိုစေရ။

၅၈။ တိုင်ကြားမှုကို ပယ်ချခြင်းမပြုပါက ခုံအဖွဲ့မှ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးနိုင်သည်

(က) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်း၏ ဥပဒေနှင့်မလျော်ညီစွာ ဆုံးဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ်ပြုမူခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကို တားမြစ်ခြင်း၊

(ခ) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့ အစည်း၏ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်ကို အသက်ဝင်မှုရှိရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မှအပ ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသော ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် အပြုအမူတစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ဂ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခြားသော အရေးယူမှုနည်းလမ်းများ။ ၅၉။ ခုံအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။


အခန်း(၁၄)

တားမြစ်ချက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးပြစ်ဒဏ်များ

၆၀။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များတွင် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်း မပြုရ

(က) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းခြင်း၊

(ခ) ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် စာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်မှုကို လွှမ်းမိုးစေရန်ရည်ရွယ်၍ အချက်အလက်များ မမှန်မကန်လိမ်လည်ဖော်ပြခြင်းကဲ့သို့ လိမ်လည်မှု၊

(ဂ) ဝယ်ယူသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုသွေဖီစေရန် ဈေးပြိုင်ရာတွင် မဖြစ်နိုင်သော၊ သဘာဝမကျသော တင်ဒါဈေးနှုန်းသတ်မှတ်၍ တင်ဒါတင်သွင်းသူများအချင်းချင်း တင်ဒါတင်သွင်းမီ သို့မဟုတ်တင်ဒါတင်သွင်းပြီးနောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။

၆၁။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအား ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ခြင်း မပြုရ

(က) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းပါ စည်းကမ်းချက်များအရ တင်ဒါအောင်မြင်သူက စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအာမခံကြေးအားပြင်ဆင်ခြင်း၊

(ခ) ဝယ်ယူသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အား လွှမ်းမိုးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်ဒါတွင် အချက်အလက်များ မှားယွင်းဖော်ပြခြင်း၊

(ဂ) အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ သို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း၊

(ဃ) တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ကိုင်သည့်ကန်ထရိုက်တာအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ တင်ဒါတစ်ခုထက်ပို၍ တင်သွင်းခြင်း၊

(င) ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အမည်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အမည်ကို အခြားတစ်ယောက်မှအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခြင်း။

၆၂။ တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် ပုဒ်မ ၆၀ နှင့် ပုဒ်မ ၆၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက တင်ဒါကော်မတီမှ အောက်ပါအတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်

(က) ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊

(ခ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချိန်၊ ကာလတစ်ခုအထိ အစိုးရ၏တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခွင့်မပြုခြင်း၊

၆၃။ မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ သို့မဟုတ် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အား ဖောက်ဖျက်လျှင် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူခံရမည်။


အခန်း(၁၅)

အထွေထွေ

၆၄။ အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များသည် ဤဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိစေရ

(က) နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊

(ခ) ပညာသင်ဆုများ၊ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ သို့မဟုတ် အလားတူ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊

(ဂ) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်းနှင့် ယာယီကန်ထရိုက်လုပ်သားများ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊

(ဃ) မြေနှင့် လက်ရှိအဆောက်အအုံများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၊

(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သီးခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊

၆၅။ မည်သူမဆို စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်းခံရစေကာမူ ပြစ်မှုကြောင်းအရ ဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းအရ ဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုအရေးယူမှုမှ ပိတ်ပင်ခြင်း မရှိစေရ။

၆၆။ ဝယ်ယူသည့်ဌာန အဖွဲ့ အစည်းသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော အခြေအနေများအရ ယင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ အစိုးရ စက်ရုံများနှင့် အစိုးရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုင်သည်။

၆၇။ အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။

၆၈။ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် စာချုပ်အား ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

၆၉။ အစိုးရ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ ထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ဤဥပဒေနှင့် အခြားသော ဥပဒေ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့် သို့မဟုတ် အမိန့်ကြော်ငြာစာများအကြား ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲချက်ရှိပါက ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၇၀။ ဤဥပဒေ စတင် အာဏာမတည်မီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများထုခွဲခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည် နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇၁။ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်

(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) ဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်